Imprimir llibres de treball

En el moment d'imprimir un full de càlcul és important configurar determinats aspectes. En aquesta unitat, es treballa com personalitzar la capçalera i el peu, com imprimir els títols i línies de divisió, i com executar la impressió.