Automatitzar accions

Una macro és un conjunt d'accions gravades per automatitzar tasques en els documents de Ms Word. Per exemple, si habitualment es realitzen unes determinades accions per aplicar formats, aquestes es poden desar com una macro i executar-les amb un únic pas.