Formularis amb macros

Per saber definir, saber estructurar i saber crear un conjunt d’accions dins d’una bbdd (base de dades), cal conèixer les opcions de creació de macros i submacros. En aquesta unitat es treballaran aquests dos conceptes.