Combinar correspondència

L'eina Combinar Correspondència genera documents, etiquetes, sobres, etc combinats amb una llista de dades. Per tant, és molt útil en la creació de mailings, ja que permet personalitzar un mateix document per a diferents destinataris. Cal tenir present que l'origen de dades pot estar desat en diferents formats, per exemple pot ser un arxiu de Ms Excel o una base de dades de Ms Access.