Calcular en una base de dades

1. Subtotals

Les bases de dades són una llista de dades dins del full de càlcul que contenen informació sobre un tema determinat.

Abans d’aplicar subtotals cal ordenar la llista pel camp sobre el qual es desitgen agrupar les dades.

En una base de dades, la informació de les files correspon als registres i la de les columnes, als camps. La primera fila de la llista conté els rètols de cada columna o títols de camps.

L’opció dels Subtotals permet esquematitzar automàticament la informació d’un full de càlcul, agrupant per un camp els registres comuns, i aplicar una funció (suma, comptar, màxim…) sobre els valors d’un altre o del mateix camp. Per exemple, dins d’una base de dades de clients, es pot indicar que agrupi totes les entrades d’un client i faci els subtotals de l’import de les seves factures.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n2_u05_act01_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

A partir de la taula que es mostra, realitzar les següents accions a cada un dels fulls:

  1. Full Apartat1: mitjançant l’opció Subtotals, calcular la mitjana de Naixements2011 per a cadascuna de les províncies.
  2. Full Apartat2: mitjançant l’opció Subtotals, calcular la suma total de Naixements2012 per a cadascuna de les províncies.
  3. Full Apartat3: a partir del mateix procés, comptar quantes comarques hi ha a cadascuna de les províncies.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Subtotals

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.