Organitzar informació amb l'ús de taules

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: crear taules, seleccionar i eliminar elements, combinar i dividir.

Activitat

Obrir el fitxer wor10n1_u05_actglobal_fitxer.docx i realitzar els següents punts:

  • Crear la següent taula (fer clic a la imatge per fer-ne zoom):

  • Centrar el contingut de tota la taula, excepte el de la primera fila.
  • Inserir una fila al principi de la taula, combinar-la i escriure-hi el text “Població activa local estimada”.
  • Aplicar format de negretes i majúscules a la primera i segona fila de la taula.
  • Inserir una fila al final de la taula amb les dades següents (fer clic a la imatge per fer-ne un zoom):

  • Fer una còpia de la taula dues línies per sota.
  • A la còpia eliminar l’última fila de la taula.
  • Per últim, eliminar també d’aquesta segona taula, la tercera columna.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat