Automatitzar accions

1. Macros

Les macros són un conjunt d’accions que s’executen alhora. Al definir una macro a Ms Access 2010 el que es fa és dissenyar un conjunt d’accions que es reproduiran ordenadament en el moment que s’executi la macro. Així doncs, les macros permeten facilitar el treball amb la base de dades i fer-ho més àgil i pràctic.

Les accions que realitzen les macros poden afectar a tots els tipus d’objectes de la base de dades. Es poden crear macros que treballin sobre les taules, consultes, formularis i informes i específicament sobre algun dels camps o controls que els formen.

Amb les macros es guanya comoditat, rapidesa i facilitat d’ús.

Per exemple, una macro pot fer invisible un control d’un formulari en el moment que es selecciona un valor. En el supòsit que s’estigui treballant amb dades d’entitats es podria indicar que si aquesta és una persona jurídica no es mostri el camp Cognom i que sí es mostri en cas de persona física. En el treball amb macros cal tenir present que aquestes poden incloure condicions i que Ms Access 2010 dóna la possibilitat de crear submacros.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U02_Act01_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Crear una macro que obri la taula “ESCOLES” en Vista diseño i que la maximitzi. Desar la macro amb el nom “ObreVistaDisseny”.
  2. Executar la macro per comprovar el seu funcionament.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Macros

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.