Automatitzar accions

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: macros i exemples.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U02_ActGlobal_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

 1. Crear una macro que executi les següents accions:
  • Obrir el formulari “LLIBRES”.
  • Maximitzar el mateix formulari.
  • Mostrar un missatge per pantalla amb el següent text: “Dades de llibres”. Per fer-ho, utilitzar l’acció de macro CuadroDeMensaje.
  • Desar la macro amb el nom “ObrirFormulari”.
 2. Crear una segona macro que realitzi una còpia de seguretat de la taula “USUARIS” assignant-li com a nom “CòpiaUsuaris”. Desar la macro amb el nom “CòpiaUsuaris”.
 3. Crear una última macro que executi les següents accions:
  • Obrir la taula “LLIBRES” en Vista Hoja de datos.
  • Maximitzar la mateixa taula.
  • Desar la macro amb el nom “ObrirTaula”.
 4. Comprovar el funcionament de les tres macros creades.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat