Crear una base de dades amb Ms Excel

2. Autofiltres

Cal tenir present que segons el tipus de dades pel que es vol filtrar, Ms Excel proporciona unes o altres opcions.

Un cop creada la Base de Dades, es pot filtrar la informació que aquesta conté segons un criteri determinat, fet que ens permetrà mostrar un subconjunt complet de registres alhora.

Per poder dur a terme aquesta tasca, cal utilitzar els Filtres. Entenem per filtre un conjunt de paràmetres o condicions que Ms Excel utilitzarà per mostrar la informació que compleix els criteris exigits. Així doncs, mitjançant aquesta eina es poden extreure dades concretes d’un llistat, ocultant les que no interessa visualitzar en un moment determinat.

Amb Ms Excel es poden aplicar Filtres o bé Opcions Avançades.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u04_act02_fitxer.xlsx i realitzar els passos que s’indiquen a continuació:

  1. A partir de la taula de dades, realitzar al full “Taula1” un autofiltre que mostri únicament els registres que són dones i de la ciutat de Barcelona.
  2. A continuació, al full “Taula2”, realitzar un autofiltre per tal de mostrar només les persones amb Data d’alta de l’any 2009.
  3. Per últim, al full “Taula3”, mitjançant un autofiltre, mostrar els registres que no són de “Barcelona” i es van donar d’alta durant els anys 2006, 2007 i 2008.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Autofiltres

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.