Disseny de formularis avançats

2. Controls calculats

Els controls que es mostren en un formulari provenen, normalment, de les dades de les taules o de la consulta origen. Tot i això, cal saber que Ms Access 2010 permet incorporar el que s’anomenen controls calculats, que són controls que mostren al formulari valors calculats que no existeixen a la taula o a la consulta d’origen.

Ms Access 2010 permet crear controls calculats a les consultes, formularis i informes.

Un exemple molt habitual és el cas de l’edat i data de naixement. Tenint aquest data i la del dia d’avui, es pot calcular l’edat. Un altre exemple pot ser que es necessiti incorporar una dada que calculi un percentatge sobre els valors de sou dels registres, o que es vol crear una condició segons la qual s’augmentarà o no un valor determinat… Tot això es pot fer mitjançant controls calculats.

Cal remarcar que, en el procés de creació d’expressions, pren molta importància el generador d’expressions, ja que posa a l’abast de l’usuari totes les funcions que incorpora el programa. Per tant, resulta interessant conèixer com funciona i veure alguns exemples de funcions que es poden incorporar als formularis.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U03_Act02_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. El formulari “ESCOLES” mostra la informació de les escoles juntament amb les dades de la taula “ESCOLA-TIPUS”. Inserir, al formulari “ESCOLES”, un control calculat que concateni els valors de “TELÈFON” i “FAX” de cada escola. Els dos valors han d’estar separats per un guió. L’etiqueta del quadre de text ha de tenir el nom “Telèfon i fax”.
  2. Al formulari “ESCOLA-TIPUS” crear un control calculat al Pie de formulario que conti quantes escoles hi ha a la taula segons el camp “CodiAssignació”. Tant el control com el títol de l’etiqueta han de tenir el nom “Total Escoles”.
  3. Al formulari “ESCOLA-TIPUS” crear un control calculat al Detalle que calculi, per a cada registre, quants dies han passat des de la seva “DataRevisió”. Aquest càlcul s’ha d’actualitzar de forma automàtica diàriament. Tant el control com el títol de l’etiqueta han de tenir el nom “Dies Revisió”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Controls calculats

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.