Importar i exportar a altres aplicacions

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: importar i exportar dades.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U04_ActGlobalA_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Exportar la taula “USUARIS” del fitxer de base de dades a un fitxer de text i desar-ho a una carpeta local de l’ordinador. Indicar que s’exportaran totes les dades amb format i disseny. Desar les característiques de l’exportació amb el nom “Exportació: USUARIS”.
  2. Importar a la base de dades el full de càlcul (acc10N2_U04_ActGlobalB_Fitxer.xlsx) indicant que es vol crear una nova taula a la base de dades actual. La taula, a la base de dades, ha de tenir el nom “NOUS USUARIS”.
  3. Crear una macro que executi l’exportació desada al primer punt de l’activitat. Desar la macro amb el nom “Mcr_ExportacióUsuaris”.
  4. Crear una macro que exporti la taula “LLIBRES” al fitxer (acc10N2_U04_ActGlobalC_Fitxer.accdb). Cal exportar només la definició de la taula, no les dades introduïdes. Desar la macro amb el nom “ExportarLlibres”.
  5. Comprovar el funcionament de les macros creades.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat