Disseny d'informes avançats

2. Controls calculats

Els controls que es mostren en un informe provenen, normalment, de dades de la taula o de la consulta d’origen. Tot i això, cal saber que Ms Access 2010 permet incorporar el que s’anomenen controls calculats, que són controls que mostren a l’informe valors calculats que no són a la taula o a la consulta.

Ms Access 2010 permet crear controls calculats a les consultes, formularis i informes.

Cal tenir present que quan es treballa amb controls calculats a l’informe, s’han de seguir els mateixos passos que si aquest procés es fa amb formularis. El procés és comú, únicament canvia la ubicació del càlcul (formulari o informe). Un exemple molt habitual és el cas de l’edat i data de naixement. Tenint aquest data i la del dia d’avui, es pot calcular l’edat. Un altre exemple seria imaginar que es necessita incorporar una dada que calculi un percentatge sobre els valors de sou dels registres, o que es vol crear una condició segons la qual s’augmentarà o no un valor determinat… Això es pot fer mitjançant controls calculats.

Els càlculs que es generen amb els informes de resum estan limitats a unes funcions específiques i, per tant, totes les operacions que es necessitin fer sense resum es faran mitjançant aquests controls. S’ha de remarcar que, en el procés de creació d’expressions, pren molta importància el generador d’expressions, ja que posa a l’abast de l’usuari totes les funcions que incorpora el programa.

La ubicació dels controls calculats dins l’informe també és important, ja que segons on es col·loqui el control, operarà sobre unes dades o unes altres. Una expressió a la secció Detalle treballa registre a registre, però la mateixa al peu d’ informe actua sobre totes les dades.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U05_Act02_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Mitjançant un camp calculat afegir a l’informe “AJUNTAMENTS” una nova columna que mostri el valor “alt” pels municipis que tinguin un cens superior a 10.000 i “baix” en el cas contrari (corresponent al camp “CENS”). Assignar al control el nom “Classificació”.
  2. Visualitzar a l’informe “AJUNTAMENTS1” un peu de grup agrupat pel camp “COMARCA”. En aquest espai de “Pie COMARCA”, crear un camp calculat que compti el número de municipis per comarca. Assignar al control el nom “Recompte”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Controls calculats

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.