Disseny d'informes avançats

3. Macros amb informes

Les macros permeten automatitzar tasques a la base de dades. Entre els diferents tipus d’acció que incorpora Ms Access 2010, n’hi ha algunes que treballen directament amb l’objecte Informes. D’una banda, l’acció Abrir informe permet que, mitjançant un botó de comandament, per exemple, s’obri un informe i inclús que s’enviï a impressió. Aquesta macro pot resultar molt útil per tenir accés directe als llistats des dels formularis de dades.

Cal tenir present que l’acció inclou la possibilitat de visualitzar l’informe amb les dades de tots els registres origen de dades o bé de filtrar el resultat. Per exemple, si es necessita imprimir un llistat amb les dades només del registre actiu al formulari, es pot indicar mitjançant les propietats de la macro. El filtratge de les dades es fa a partir de dos arguments de l’acció: Nombre del filtro o Condición WHERE.

D’una altra banda, l’acció EnviarPorCorreoObjetoDeBaseDeDatos permet enviar per correu electrònic un informe. D’aquesta manera, es pot automatitzar l’enviament de llistats generats a la base de dades.

En tots dos casos, igual que a la resta d’accions de macros de Ms Access 2010, cal tenir molt present quin és l’objectiu de la macro creada i dissenyar-la per tal que faciliti el màxim possible el treball de l’usuari amb la base de dades.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U05_Act03_Fitxer.accdb) i realitzar els següents apartats que s’indiquen.

Aquesta base de dades conté un formulari anomenat “PROVÍNCIES” que mostra el camp “SIGLA” (conté emmagatzemada la inicial de la província), el nom de la província, el codi de la província i una data de registre. Aquesta base de dades també conté l’informe “AJUNTAMENTS” que mostra el llistat d’ens municipals emmagatzemats a la taula que té el mateix nom.

  1. Crear una macro que obri l’informe “AJUNTAMENTS”. La macro ha de tenir un filtre, el qual consisteix a crear una consulta prèvia perquè només es mostrin a l’informe els registres que coincideixin amb la província activa al formulari “PROVÍNCIES”, és a dir, la consulta ha de mostrar els registres de l’informe “AJUNTAMENTS” que coincideixin amb el camp “SIGLA” (del formulari “PROVÍNCIES“). El nom de la consulta ha de ser “ConsultaMacro”.
  2. El nom de la macro ha de ser “ObreLlistatAjuntaments”.
  3. La macro s’ha d’executar des d’un botó de comandament al formulari “PROVÍNCIES”. El nom del botó ha de ser “Obre Llistat Ajuntaments”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Macros amb informes

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.