Representació gràfica de les dades

1. Gràfics de columnes

A partir de la informació continguda en un rang de cel·les podem crear un gràfic per visualitzar aquestes dades. Ms Excel proporciona diferents tipus de gràfic com són el gràfic de columnes, de barres, circulars o els gràfics combinats.

Per representar variacions en un període de temps o per comparar elements s’utilitza el gràfic de columnes.

És important tenir present que quan volem crear un gràfic amb Ms Excel primerament haurem de seleccionar les dades que han de sortir reflectides. Podem seleccionar, entre altres coses, el tipus de gràfic que volem crear, el títol, els rètols de les sèries i dels eixos, etc. Un cop s’ha creat el gràfic, podrem modificar-lo segons les nostres necessitats.

El gràfics de columnes permeten mostrar canvis a un grup de dades durant un període de temps o comparar diferents elements. Normalment, en aquest tipus de gràfic les categories s’organitzen a l’eix horitzontal i els valors a l’eix vertical.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u03_act01_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

  1. A partir de les dades de la taula que es mostra al full de càlcul, realitzar un gràfic de columnes que representi el nombre d'efectius per departament. Per fer-ho, utilitzar el rang de dades A1:B12.
  2. Les característiques del gràfic han de ser les que s’indiquen a continuació:
    • Model de columnes agrupades en 3D.
    • El títol del gràfic serà: “Evolució d’efectius per departament” i s’ha de mostrar per sobre del gràfic.
    • Aplicar al gràfic un estil de gràfic dels predeterminats per Ms Excel.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Gràfics de columnes

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.