Representació gràfica de les dades

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: gràfics de columnes, de barres, circulars i edició de gràfics.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u03_actglobal_fitxer.xlsx i realitzar els passos següents:

 1. A partir de les dades de la taula que es mostra al full de càlcul, realitzar un gràfic Circular 2D que mostri la distribució per províncies de la població activa del Trimestre 2 de l’any 2013, és a dir, de la columna D.
 2. Les característiques del gràfic han de ser les que s’indiquen a continuació:
  • El títol del gràfic serà: “Població activa per províncies. Trimestre 2”.
  • Situar la llegenda a la part esquerra de la gràfica.
  • Activar els rètols per tal que indiquin quin percentatge del total és cada província.
 3. A continuació, modificar les següents propietats del gràfic:
  • El tipus de lletra del títol ha de ser Batang i mida 18.
  • Canviar el color per defecte d'alguna de les porcions representades al gràfic circular. Per exemple, Girona a color groc.
 4. D'una altra banda, crear un gràfic de barres que representi totes les dades de la taula.
 5. Les característiques del gràfic han de ser les que s'indiquen a continuació:
  • Ha de mostrar els valors agrupats per províncies i no per trimestres.
  • Activar les línies horitzontals de divisió secundàries de l'eix de categories.
  • No mostrar la llegenda.
  • A sota del gràfic, mostrar la taula de les dades representades.
 6. A continuació, modificar les següents propietats del gràfic:
  • A les línies de divisió aplicar un gruix de 2 punts.
  • Aplicar un color de fons a l'àrea del gràfic.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat